E-mail adres:


Aanmelden nieuwsbrief

AANVULLENDE VRAGEN

In een aantal gemeenten spelen specifieke kwesties. Onderstaande vragen zijn daarom niet door alle gemeenten beantwoord, maar alleen door de gemeenten die hiermee te maken hebben of krijgen.

Leefbaarheid in relatie tot N65 en Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
Hoe kijkt uw gemeente aan tegen het uitvoeren van de plannen N65 in Helvoirt: fietstunnel, parallelwegen en ecopassage, belangen boomkwekers en sluipverkeer?

Antwoord gemeente Haaren

De uitvoering van dit project wordt gedaan door Rijkswaterstaat. In het traject naar de uitvoering toe, communiceert de gemeente (o.a. door middel van inwonersavonden en keukentafelgesprekken) met de boomkwekers (en alle andere stakeholders) over de ontwikkelingen van het project.

Tijdens de uitvoering van dit werk, zal mogelijk sluipverkeer optreden. Daar waar excessen ontstaan, zal de gemeente, in samenspraak met het projectteam N65 (bestaande uit de Provincie, Rijkswaterstaat en de gemeentes Vught en Haaren), passende maatregelen treffen om de overlast te beperken. Door als gemeente Haaren actief te participeren in dit team kunnen we de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk behartigen.

Antwoord gemeente Vught

Genoemde maatregelen zijn onderdeel van het Voorkeursalternatief waarvoor de Stuurgroep N65 heeft gekozen. Zowel de gemeente Vught als de gemeente Haaren maakt deel uit van de Stuurgroep.

Hoe kijkt uw gemeente aan tegen de belangen van de inwoners van Esch en Helvoirt, Haaren voor de afwikkeling van verkeer in de –tijdelijke- situatie rondom spoor en weg PHS en N65?
Hoe kijkt uw gemeente aan tegen de eigen bijdrage PHS en N65: wat betekent dit voor de inwoners van Helvoirt? (verhoging OZB?)
Hoe kijkt uw gemeente aan tegen de financiering van de aankoopregeling woningen rondom spoor en weg? Wat betekent dit voor de inwoners van het dorp of de dorpen, die nu deel uitmaken van de gemeente Haaren, als zij zich willen aansluiten bij de gemeente Vught?
Wat doet uw gemeente tegen de mogelijke gevolgen van de aanleg van de Randweg in Boxtel voor de leefbaarheid en verkeerdruk in Esch?
Hoe kijkt uw gemeente aan tegen het oplossen van sluipverkeer door Esch?
Neemt de gemeente Boxtel extra/andere maatregelen tegen de (extra) verkeersdruk in Esch en het oplossen van het sluipverkeer door Esch als Esch deel uitmaakt van de gemeente Boxtel?

Beleidsstukken

Hoe gaat de gemeente om met vastgestelde beleidsstukken die o.a. met inspraak van de inwoners van haaren tot stand zijn gekomen?

Antwoord gemeente Boxtel

Daar is uiteraard groot respect voor! In het kader van Meewerkend Boxtel gaat de gemeente uit van co-creatie en is de gemeente meer aan de voorkant in gesprek met de inwoners om te komen tot beleid. De visie van de inwoners is daarbij essentieel. Inspraak aan de achterkant is dan minder nodig.

 

Antwoord gemeente Heusden

Dit is een duidelijk bestuurlijke afweging. Maar de gemeente Heusden wil graag dicht op de huid van de samenleving het verschil maken voor haar (en dus ook nieuwe) inwoners. Heusden wil naar een situatie waarbij de gemeente meedoet met initiatieven van inwoners; dat gaat dus veel verder dan rekening houden met inspraakreacties.

 

Antwoord gemeente Oisterwijk

Daar is uiteraard groot respect voor.

 

Antwoord gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg heeft de vraag niet beantwoord.

 

Antwoord gemeente Vught

Dat hangt af van het onderwerp. Het ligt eerder in de lijn der verwachting dat beleid na een herindeling wordt geharmoniseerd en dat daarbij aan de inwoners van Vught, Cromvoirt en Helvoirt de mogelijkheid van inspraak wordt geboden. De gemeente Vught zal specifieke afspraken over inspraak respecteren. 

Haarense reserves

Wordt de Haarense reserve ook aan Haaren besteed?

Antwoord gemeente Boxtel

Kern is steeds: doen wat nodig is voor economische ontwikkeling, voor leefbaarheid en voor kwetsbare mensen Dat is ook gebeurd bij de samenvoeging met Liempde in 1996. Overigens is dan de nieuwe gemeenteraad, met inbreng vanuit Haaren, aan zet.

 

Antwoord gemeente Heusden

Dit is een duidelijk bestuurlijke afweging.

 

Antwoord gemeente Oisterwijk

Kern is steeds: doen wat nodig is voor economische ontwikkeling, voor leefbaarheid en voor kwetsbare mensen Dat is ook gebeurd bij de samenvoeging met Moergestel in 1997. Overigens is dan de nieuwe gemeenteraad, met inbreng vanuit Haaren, aan zet.

 

Antwoord gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg heeft de vraag niet beantwoord.

 

Antwoord gemeente Vught

Dat is niet gebruikelijk bij herindelingen. Een gezamenlijke reserve wordt integraal besteed ten behoeve van alle inwoners. Dat geldt ook voor de Vughtse reserve.

Recreatiegebieden

 

Hoe kijkt de gemeente aan tegen (permanente) bewoning in recreatiegebieden als Distelberg, Fazantbos en Noenes?

Antwoord gemeente Haaren

De gemeente Haaren handhaaft op permanente bewoning in genoemden gebieden zodat de recreatiewoningen weer worden gebruikt in de oorspronkelijke recreatiefunctie.

 

Antwoord gemeente Boxtel

Boxtel gaat niet over deze locaties en heeft zich nog geen oordeel willen en kunnen vormen. Boxtel is geen voorstander van permanente bewoning.

 

Antwoord gemeente Heusden

De gemeente Heusden heeft de vraag niet beantwoord.

 

Antwoord gemeente Oisterwijk

Oisterwijk gaat (nog) niet over deze locaties en heeft zich nog geen oordeel willen en kunnen vormen. In Oisterwijk zelf gaan we permanente bewoning actief tegen.

 

Antwoord gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg heeft de vraag niet beantwoord.

 

Antwoord gemeente Vught

De gemeente treedt handhavend op tegen permanente bewoning van recreatieterreinen op haar eigen grondgebied. Over de genoemde gebieden in Haaren heeft de gemeente Vught geen oordeel.

© 2017 Gemeente Haaren